MOPEDOPPLÆRINGEN:

TRINN 2

 

GRUNNLEGGENDE KOMPETANSE

Elevene skal lære å beherske mopeden rent kjøreteknisk, uten å måtte rette oppmerksomheten mot andre trafikanter. Elevene skal i tillegg få kunnskap om mopeden.
Denne kunnskapen skal bidra til at elevene lærer de kjøretekniske ferdighetene raskere og med mer forståelse, og til at elevene skal kunne ivareta mopedførerens ansvar for kontroll og tilsyn med kjøretøyet.
Eleven skal ha minst 4 timers obligatorisk opplæring på avsperret område. Ved avslutningen av trinn 2 skal læreren gjennomføre veiledningssamtale med elevene i gruppe, hvor de sammen vurderer om målene for trinnet er nådd.
De skal sammen vurdere om eleven har god nok teknisk kjøreferdighet til at elevene kan flytte oppmerksomheten fra eget kjøretøy til samhandlingen med andre trafikanter.
Målene for trinn 2 er gjengitt i læreplanen. Temaene og målene i læreplanen kan brukes som veiledning ved privat øvelses kjøring.

TRINN 3

 

TRAFIKAL DEL

På trinn 3 er målene rettet mot elevens læring og kjøringen ute i trafikken. Elevene skal beherske kjøring i variert trafikk. Eleven må også ha kunnskap om bestemmelsene i vegtrafikklovgivningen som regulerer kjøringen.
Ved avslutningen av trinn 3 skal elevenes ferdigheter være nær det nivået hvor de kan kjøre selvstendig. Eleven skal ha minst 6 timers obligatorisk opplæring på veg.
Ved avslutningen av trinn 3 skal læreren gjennomføre veiledningssamtale med elevene i gruppe, hvor de sammen vurderer om målene for trinnet er nådd
Målene er gjengitt i læreplanen. Temaene og målene i læreplanen kan brukes som veiledning ved privat øvelses kjøring.

TRINN 4

AVSLUTTENDE DEL

Målene på trinn 4 er hovedsakelig rettet mot elevenes risikoforståelse og trafikksystemet. Etter å ha gjennomført trinn 4 skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å kunne kjøre moped.
Eleven skal beherske selvstendig kjøring i tettbygd strøk og landevegsmiljø, og kjøre med minst mulig risiko og størst mulig sikkerhet for seg selv og sine medtrafikanter. Eleven skal ha minst 4 timers obligatoriske timer undervisning, hvorav 3 timer er kjøring på veg.

 

Copyright © 2013, Notodden trafikkskole AS. All Rights Reserved.