TRAFIKALT GRUNNKURS

Før du kan begynne å øvelseskjøre privat eller begynne trafikkopplæringen ved en trafikkskole, må du ta trafikalt grunnkurs. Trafikalt grunnkurs er obligatorisk og er felles for alle de lette kjøretøyklassene (moped, motorsykkel, personbil).

Gjennom opplæringen i trinn 1 vil du utvikle en grunnleggende forståelse for hva kjøring med bil eller moped kan innebære. Husk å melde deg på kurs fra fylte 15 år.

 

Ta kontakt med trafikkskolen for info om når neste kurs begynner.

Kurset er i alt på 17 undervisningstimer og omhandler:

 • Trafikkopplæringen
 • Grunnleggende forståelse for trafikk
 • Mennesket i trafikken
 • Øvelseskjøring og kjøreerfaring
 • Førstehjelp
 • Tiltak ved trafikkulykke
 • Mørkekjøring

Ansatte ved Notodden Trafikkskole foran biler med bygg i bakgrunnen - Trafikkskole - Kjøreskole, Førerkort, MC, Motorsykkel, Trafikalt Grunnkurs, Bil, Henger, Tilhenger, Moped, Notodden, Rjukan, Kongsberg, Bø i Telemark, Rauland, Vinje
TRINN 1 – Trafikalt grunnkurs

Før du kan begynne å øvelseskjøre privat eller begynne trafikkopplæringen ved en trafikkskole, må du ta trafikalt grunnkurs. Se fane for «Trafikalt grunnkurs».

TRINN 2 – Grunnleggende kompetanse

Elevene skal lære å beherske mopeden rent kjøreteknisk, uten å måtte rette oppmerksomheten mot andre trafikanter. I tillegg skal elevene få kunnskap om mopeden.

 

Denne kunnskapen skal bidra til at elevene lærer de kjøretekniske ferdighetene raskere og med mer forståelse, og til at de skal kunne ivareta mopedførerens ansvar for kontroll og tilsyn med kjøretøyet.

 

Eleven skal ha minst 4 timers obligatorisk opplæring på avsperret område. Ved avslutningen av trinn 2 skal læreren gjennomføre veiledningssamtale med elevene i gruppe, hvor de sammen vurderer om målene for trinnet er nådd.

 

De skal sammen vurdere om eleven har god nok teknisk kjøreferdighet til at elevene kan flytte oppmerksomheten fra eget kjøretøy til samhandlingen med andre trafikanter.

 

Målene for trinn 2 er gjengitt i læreplanen. Temaene og målene i læreplanen kan brukes som veiledning ved privat øvelseskjøring.

TRINN 3 – Trafikal del

På trinn 3 er målene rettet mot elevens læring og kjøringen ute i trafikken. Elevene skal beherske kjøring i variert trafikk. Eleven må også ha kunnskap om bestemmelsene i vegtrafikklovgivningen som regulerer kjøringen.

 

Ved avslutningen av trinn 3 skal elevenes ferdigheter være nær det nivået hvor de kan kjøre selvstendig. Eleven skal ha minst 6 timers obligatorisk opplæring på veg.

 

Ved avslutningen av trinn 3 skal læreren gjennomføre veiledningssamtale med elevene i gruppe, hvor de sammen vurderer om målene for trinnet er nådd
Målene er gjengitt i læreplanen. Temaene og målene i læreplanen kan brukes som veiledning ved privat øvelses kjøring.

TRINN 4 – Avsluttende del

Målene på trinn 4 er hovedsakelig rettet mot elevenes risikoforståelse og trafikksystemet. Etter å ha gjennomført trinn 4 skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å kunne kjøre moped.

 

Eleven skal beherske selvstendig kjøring i tettbygd strøk og landevegsmiljø, og kjøre med minst mulig risiko og størst mulig sikkerhet for seg selv og sine medtrafikanter. Eleven skal ha minst 4 timers obligatoriske timer undervisning, hvorav 3 timer er kjøring på veg.

TRINN 1 – Trafikalt grunnkurs

Før du kan begynne å øvelseskjøre privat eller begynne trafikkopplæringen ved en trafikkskole, må du ta trafikalt grunnkurs. Se fane for «Trafikalt grunnkurs».

TRINN 2 – Grunnleggende kompetanse

Etter å ha gjennomført trinn 2 skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å ha godt utbytte av trafikal opplæring i trinn 3.

 

De kjøretekniske ferdighet til eleven skal være så gode at oppmerksomheten kan flyttes fra eget kjøretøy til trafikkbildet og samhandlingen med andre trafikanter.

 

Eleven skal gjennom hele trinnet drøfte sin egen motivasjon og vilje til å anvende kunnskaper og ferdigheter som tilegnes gjennom trinnet. Eleven skal vurdere sin egen ferdighet i å bruke, og oppdage mangler ved, motorsykkelen.

Motorsykkel på vei i førerperspektiv - Trafikkskole - Kjøreskole, Førerkort, MC, Motorsykkel, Trafikalt Grunnkurs, Bil, Henger, Tilhenger, Moped, Notodden, Rjukan, Kongsberg, Bø i Telemark, Rauland, Vinje
TRINN 3 – Trafikal del

Etter å ha gjennomført trinn 3 skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å ha godt utbytte av den avsluttende opplæringen i trinn 4.

 

Eleven skal kjøre tydelig, sikkert og selvstendig i variert trafikk.

 

Gjennom hele trinnet skal eleven drøfte sin egen motivasjon og vilje til å anvende kunnskaper og ferdigheter som tilegnes gjennom trinnet. Eleven skal vurdere sin egen ferdighet til å kjøre i god samhandling med andre.

 

Eleven skal ha tilstrekkelig øving i kjøring med læreren som passasjer, hvis det kan skje lovlig, eller med last som utnytter minimum 80 prosent av tillatt nyttelast.

TRINN 4 – Avsluttende del

Etter å ha gjennomført trinn 4 skal eleven ha tilegnet seg den kompetansen som er nødvendig for å kunne kjøre motorsykkel i samsvar med hovedmålet. Eleven skal ha utviklet vilje til å ta ansvar, forholdsregler og til å samarbeide i trafikken.

 

Eleven skal gjennomføre sikkerhetskurs på veg for den aktuelle klassen. I tillegg skal eleven ha tilstrekkelig øving.

TRINN 1 – Trafikalt grunnkurs

Før du kan begynne å øvelseskjøre privat eller begynne trafikkopplæringen ved en trafikkskole, må du ta trafikalt grunnkurs. Se fane for «Trafikalt grunnkurs».

TRINN 2 – Grunnleggende kompetanse

Gjennom opplæringen på trinn 2 skal eleven tilegne seg kunnskap om bilen og bilkjøring, og lære å mestre bilen rent kjøreteknisk, uten å måtte rette oppmerksomheten mot andre trafikanter.

 

Omfanget av undervisningen må tilpasses elevens forutsetninger og muligheter for øvelses kjøring.

 

Trinn 2 avsluttes med en obligatorisk veiledningstime der elev og lærer sammen tar stilling til om eleven har tilstrekkelig kjørekompetanse.

Skolebil ved Notodden Trafikkskole - Trafikkskole - Kjøreskole, Førerkort, MC, Motorsykkel, Trafikalt Grunnkurs, Bil, Henger, Tilhenger, Moped, Notodden, Rjukan, Kongsberg, Bø i Telemark, Rauland, Vinje
TRINN 3 – Trafikal del

Gjennom opplæringen i trinn 3 skal eleven skal lære seg å beherske kjøring i variert trafikk. Ved avslutningen av trinn 3 skal elevens kjørekompetanse være slik at kjøringen er selvstendig.

 

Sikkerhetskurs på bane er obligatorisk for alle som skal ha førerrett i klasse B, og gjennomføres mot slutten av opplæringen på trinn 3.

 

Kurset er en videreutvikling av det tidligere glattkjøringskurset og er utvidet med 1 time. I denne timen legges det vekt på sikring av passasjerer og last.

 

Trinn 3 avsluttes med en obligatorisk veiledningstime der elev og lærer sammen tar stilling til om eleven har tilstrekkelig kjørekompetanse.

TRINN 4 – Avsluttende del

Opplæringen i trinn 4 skal bidra til å bringe elevene fram mot førerprøven. Opplæringen her er rettet mot elevenes risikoforståelse og trafikksystemet. Det er viktig at eleven øver mye også i trinn 4 slik at han/hun får mest mulig erfaring på dette nivået før han/hun skal ut på vegen alene.

 

Sikkerhetskurs på veg er obligatorisk i trinn 4 og utgjør den avsluttende delen av opplæring ved trafikkskole.

 

Målet for sikkerhetskurs vei er hovedsakelig rettet mot elevenes risikoforståelse og trafikksystemet.

KLASSE BE OG B96

Det er ingen teoretisk prøve for å få klasse BE, men i tilknytning til praktisk prøve skal det stilles muntlige tilleggsspørsmål hvor kandidaten godtgjør at han/hun har tilstrekkelig kjennskap til bestemmelser vedrørende:

 • sammenkopling av bil og tilhenger
 • størrelse og plassering av last
 • bruksvilkår
 • kjøringens
 • fysiske lover
 • krav om dekkutrustning for vogntog
 • krav om speilutrustning ved trekking av tilhenger
 •  de særlige hensyn som fører av av vogntog må ta for å bidra til god og sikker trafikkavvikling

LÆREPLAN – Hovedmål for klasse BE

Etter å ha gjennomført trafikkopplæringen i klasse BE skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å kjøre bil med tilhenger på en ansvarlig måte. Eleven skal ha de kunnskaper, ferdigheter, den selvinnsikt og risikoforståelse, som er nødvendig for å kjøre på en måte som:

 •  er trafikksikker
 •  gir god samhandling
 •  fører til god trafikkavvikling
 •  tar hensyn til helse, miljø og andres behov
 •  er i samsvar med gjeldende regelverk

TRINN 1 – Klasse BE

Dette trinnet er dekket gjennom opplæringen for erverv av førerett i klasse B.

TRINN 2 – Grunnleggende kompetanse

Når trinn 2 er gjennomført skal eleven ha det grunnlaget som er nødvendig for å ha godt utbytte av trafikal opplæring i trinn 3.
Så god teknisk kjøreferdighet skal eleven ha, at oppmerksomheten kan flyttes fra eget kjøretøy til trafikkbildet og samhandlingen med andre trafikanter. I tillegg skal eleven vurdere sin egen ferdighet i å bruke vogntoget og oppdage mangler ved vogntoget.
Eleven skal:

 • kople til og fra tilhengeren og utføre aktuell sikkerhetskontroll
 •  vurdere plassbehov ved svinging og kjøre i mot- og medbakker
 •  rygge rett bakover og i sving og kjenne førerens ansvar og plikter i forbindelse med rygging

Eleven skal ved avslutningen av trinn 2 gjennomføre veiledningstime i samsvar med § 7-5.

TRINN 3 – Trafikal del

Etter å ha gjennomført trinn 3 skal eleven ha det grunnlaget som er nødvendig for å ha godt utbytte av avsluttende opplæring i trinn 4.
Eleven skal kunne kjøre sikkert og selvstendig i variert trafikk. I tillegg skal eleven kunne vurdere sin egen kompetanse til å kjøre bil med tilhenger.
Eleven skal:

 • ha systematisk og automatisert informasjonsinnhenting
 • ha tydelig, effektiv og sikker kjøretøybehandling
 • gjøre en sikker vurdering av snuplasser, snumåter og bruk av medhjelper
 • kjøre selvstendig i variert trafikkmiljø på en måte som gir god samhandling med andre trafikanter, og samtidig er økonomisk og miljøvennlig

Ved avslutningen av trinn 3 skal eleven gjennomføre veiledningstime i samsvar med § 7-5.

TRINN 4 – Avsluttende del

Etter å ha gjennomført trinn 4 skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å kunne kjøre i samsvar med hovedmålet.
Eleven skal ha utviklet vilje til å ta ansvar, til å ta forholdsregler og til å samarbeide i trafikken.
Eleven skal gjennomføre kurs i sikring og merking av last i klasse BE, T, D1E og DE, jf. § 27-1.

Notodden Trafikkskole AS

Din kjøreskole på Notodden og omegn
Ansatte ved Notodden Trafikkskole - Trafikkskole - Kjøreskole, Førerkort, MC, Motorsykkel, Trafikalt Grunnkurs, Bil, Henger, Tilhenger, Moped, Notodden, Rjukan, Kongsberg, Bø i Telemark, Rauland, Vinje
Om oss

Notodden Trafikkskole AS tilbyr trafikalt grunnkurs, og opplæring på bil, tilhenger, moped og motorsykkel.

Våre trafikklærere har høy kompetanse og lang erfaring. Denne erfaringen og kompetansen gjør at du ikke får flere timer enn nødvendig.

Vårt mål

Som elev hos oss skal du føle deg trygg og sikker under hele opplæringen. Vi står for det vi jobber for, nemlig sikkerhet og trygget i trafikken.

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med oss ved å ringe eller sende oss en e-post. Du kan også benytte deg av kontaktskjemaet her på hjemmesiden.

(+47) 405 15 140
post@notodden-trafikkskole.no

Adresse og åpningstider

Vi holder til på Notodden i Telemark i Vestfold og Telemark fylke.

Heddalsvegen 11, 3674 Notodden
Man – Fre: 08:00 – 15:00

Ønsker du å melde deg på et kurs?
Eller vil du ha opplæring?

Dere ønskes hjertelig velkommen til en hyggelig opplæringstid her på Notodden Trafikkskole AS. Vår trygghet gjør at du som elev skal føle deg trygg og sikker under hele opplæringen. Ta kontakt for en hyggelig prat!

Kontaktskjema

  Kart